Strona Główna Galeria Forum
HISTORIA KOŁA

Historia tego ko�a jest z pewno�ci� d�u�sza ni� przedstawi� w poni�szym opracowaniu, kt�re i tak jest niepe�ne z powodu zdekompletowanej dokumentacji jak� posiadamy . By� mo�e gdzie� istniej� jakie� dokumenty, ale nie bardzo wiadomo gdzie ich szuka�. Najstarsze dokumenty do jakich dotarli�my i jakie mamy w swoim archiwum pochodz� z 1992 roku.
Na koniec tego roku w kole by�o zapisanych 198 cz�onk�w, na koniec 1993 roku ju� tylko 131 cz�onk�w. Zarz�d Ko�a by� w nast�puj�cym sk�adzie: Z. Fieducik - prezes, A. Kondracki - skarbnik, J. Kinach, J. Czapla, E. Oleszkiewicz.
W 1994 roku odby�y si� wybory do Zarz�du Ko�a, prezesem zosta� p. Zdzis�aw Fieducik, w sk�ad zarz�du weszli tak�e A. Kondracki, J. Bandura, M. Warcholak i S. Szczerba. W sk�ad Komisji Rewizyjnej weszli: W. Opolski, W. �nitko, S. Ebert. Na koniec tego roku liczba cz�onk�w spad�a do 101 .
W 1995 roku zapewne z racji niepe�nego sk�adu Zarz�du og�oszono nowe wybory do w�adz ko�a. Nowy Zarz�d to: W. Opolski - prezes, A. Kondracki - skarbnik, E. Zdziarstek, J. Tomaszewski, M. Kornaga - cz�onkowie Zarz�du Ko�a. Komisj� Rewizyjn� wybrano w nast�puj�cym sk�adzie: B. Paszko - przewodnicz�cy, E. Szulganiuk i W. �nitko. W 1996 roku liczba cz�onk�w spad�a do 52, w nast�pnym roku do 30 os�b, by w 1998 roku by�o ich zaledwie 25 cz�onk�w.
W 1999 roku odby�y si� wybory nowego Zarz�du Ko�a, prezesem dalej zosta� W. Opolski, A. Kondracki - skarbnikiem, E. Zdziarstek i A. Cembrzy�ski - cz�onkowie zarz�du. Komisj� Rewizyjn� wybrano w nast�puj�cym sk�adzie: B. Paszko , P. Stankiewicz, J. H�adyniuk. Liczba cz�onk�w ko�a spad�a do 20 os�b. W 2000 roku cz�onk�w ko�a by�o 21, w 2001 ju� tylko 17, 2002 roku 19, w 2003 roku 25, w 2004 roku 43 cz�onk�w ko�a.
W 2005 roku wybierali�my nowy Zarz�d Ko�a, Prezesem znowu zosta� W. Opolski, skarbnikiem J. Paku�a i zast�c� prezesa zosta� T. Grzejdak. Komisja Rewizyjna zosta�a wybrana w nast�puj�cym sk�adzie: B. Paszko, K. Telechowski, A. Basiukiewicz. Od tego te� roku liczba cz�onk�w zacz�a si� systematycznie zwi�ksza�.
W 2006 roku podczas Zebrania Walnego W. Opolski zrezygnowa� z pe�nienia funkcji prezesa ko�a, na jego miejsce wybrano T. Grzejdaka, do zarz�du weszli tak�e K. Telechowski (zast�ca prezesa) i T. Borys (sekretarz ko�a) skarbnikiem dalej pozosta� Jerzy Paku�a. Do Komisji Rewizyjnej na opuszczone miejsce po K. Telechowskim wszed� A. Cembrzy�ski.
W dniu 14 grudnia 2008 roku odby�y si� ostatnie wybory do Zarz�du Ko�a, wybrano nowego prezesa Krzysztofa Telechowskiego oraz zarz�d w sk�adzie: J�zef Tucki - skarbnik, Marcin Pycko - wiceprezes, Tomasz Borys - sekretarz, Marcin Krasowski - gospodarz, Tomasz Grzejdak i Jerzy Paku�a ( zrezygnowa� z cz�onkostwa w zarz�dzie). Komisj� Rewizyjn� wybrano w nast�puj�cym sk�adzie: Bogdan Paszko, Andrzej Basiukiewicz, Andrzej Cembrzy�ski. Po raz pierwszy wybrano S�d Kole�e�ski w sk�adzie: Ireneusz Adamczyk, Daniel Rumi�ski oraz �ukasz Dowlaszewicz. Wybrano tak�e dw�ch delegat�w na Okr�gowy Zjazd Delegat�w, Krzysztofa Telechowskiego oraz Tomasza Grzejdaka. Na ich zast�pc�w wybrano Tomasza Borysa oraz J�zefa Tuckiego. Liczba cz�onk�w naszego ko�a na koniec 2008 roku wynosi 189 os�b.
Latem tego roku odby� si� Okr�gowy Zjazd delegat�w , z naszego ko�a pojecha� Tomasz Grzejdak i w zast�pstwie Tomasz Borys, jak by�o chyba wszyscy zainteresowani wiedz�, Tomek wszystko �adnie opisa� na stronie ko�a. W tym roku czyli w 2009 zorganizowali�my osiem r�nego rodzaju zawod�w w�dkarskich oraz po raz drugi konkurs plastyczny o tematyce w�dkarskiej. Na koniec tego roku mieli�my zapisanych 198 w�dkarzy, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Rok 2010 rozpocz�li�my od organizacji drugich zawod�w podlodowych, kt�re ciesz� si� coraz wi�ksza popularno�ci�, og�lnie w ca�ym roku zorganizowali�my siedem r�nego rodzaju zawod�w w tym zawody dla dzieci z okazji dnia dziecka kt�re dzi�ki hojno�ci darczy�c�w organizujemy od wielu lat. Po raz pierwszy w 2010 roku zawody by�y klasyfikowane w punktacji generalnej Grand-Prix. Zwyci�zc� zosta� w tym roku Marcin Krasowski, drugie miejsce zaj�� Marcin Pycko, a trzecie Daniel Rumi�ski. W tym roku tak�e zorganizowali�my po raz kolejny konkurs plastyczny w kt�rym tym razem brali udzia� najm�odsi czyli przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 z Zespo�u Szkolno-Przedszkolnego w S�popolu. Pod koniec roku liczba cz�onk�w naszego ko�a przekroczy�a dwustu w�dkarzy. Mamy nadziej�, �e liczba ta b�dzie wzrasta�a i to chyba na tyle z tej kr�tkiej historii naszego ko�a.


Krzysztof Telechowski
Komentarze
jankesik dnia 30-03-2011 22:55
smiley no piknie gratuluje . Trochę temu stanowi członków koła przysłużyła się SG a nie ssr z panem M . S smileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.

Copyright © 2009-2016 Kleń
engine: PHP-Fusion v6.01 | eXtreme-fusion | Theme: ClashJe
WebMaster Strony 3367517